Jak złożyć wypowiedzenie umowy o prace? | Finanse.net.pl |

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o prace? | Finanse.net.pl |

21 sierpnia 2019 0 przez admin

Umowa o pracę może zakończyć się w wyniku upływu okresu na jaki została zawarta, na mocy porozumienia stron, poprzez wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bądź wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. W niniejszym artykule poruszymy kwestię tych, które związane są z koniecznością złożenia wypowiedzenia umowy o pracę. Poruszymy także takie tematy jak: ile wynosi okres wypowiedzenia umowy, jak liczyć okres wypowiedzenia oraz jak napisać wypowiedzenie. Pokażemy także wzór wypowiedzenia, kiedy to następuje wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika oraz wypowiedzenie umowy zlecenia.

Wypowiedzenie z pracy – okres wypowiedzenia

Jeśli weźmiemy pod uwagę okres wypowiedzenia umowy o pracę, Kodeks pracy art 30, wskazuje nam wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia. Najpierw zajmijmy się więc kwestią wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenia umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenia umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o prace?

Zgodnie z artykułem 34 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.), zwanej dalej Kodeksem pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi odpowiednio:

3 dni robocze okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
1 tydzień okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
2 tygodnie okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony oraz nieokreślony, okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu naszego zatrudnienia u danego pracodawcy. Zgodnie z artykułem 36 § 1 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony oraz wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony trwa odpowiednio:

2 tygodnie zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy;
1 miesiąc zatrudnienie co najmniej 6 miesięcy;
3 miesiące zatrudnienie co najmniej 3 lata.

 

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o prace?

Wypowiedzenie umowy o prace liczone w dniach, zaczyna biec od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w tygodniach, zaczyna biec od pierwszej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa odpowiednio jeden lub dwa tygodnie, do soboty.

Okres wypowiedzenia umowy liczony w miesiącach, zaczyna biec od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie umowy o prace. Wypowiedzenie umowy o pracę kończy się z ostatnim dniem miesiąca, po odpowiedniej do czasu zatrudnienia ilości miesięcy.

Jednakże jak pokazuje praktyka nie zawsze wypowiedzenie umowy o prace wygląda tak idealnie. Czasem mamy do czynienia z sytuacjami kiedy to następuje rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W jakich przypadkach jest ono możliwe?

Wypowiedzenia umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia
Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?
Przede wszystkim należy powiedzieć, że wypowiedzenie pracy bez okresu wypowiedzenia może wyjść zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy.

Zgodnie z art. 52 §1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zgodnie z art. 53 §1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony udanego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony udanego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została
spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Z kolei wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia reguluje art. 55 §1 i §11 zgodnie, z którym pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

– jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w rzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
– gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Wypowiedzenie umowy o prace za porozumieniem stron
Tak jak wskazaliśmy na początku, wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez okresu wypowiedzenia, to nie wszystkie możliwości.

Dopuszczalne jest także wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Porozumienie to inaczej umowa bądź zgoda na coś. W tym przypadku więc, jak sama nazwa wskazuje, stronom daje się możliwość samodzielnego ustalenia warunków wypowiedzenia umowy o pracę. W związku z tym, także okres wypowiedzenia będzie wynikiem zawartego porozumienia i będzie trwał tyle, na ile zdecydowały się wspólnie strony, czyli pracownik oraz pracodawca.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o prace wzór?

Wypowiedzenie umowy o prace to oświadczenie jednej ze stron – pracownika bądź pracodawcy. Oświadczenie o wypowiedzeniu pracy powinno mieć formę pisemną i spełniać podstawowe standardy dotyczące pism formalnych. Oczywiście wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika nie będzie identyczne jak wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Dlatego w niniejszym artykule znajdziecie Państwo wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika oraz wzór wypowiedzenia za porozumieniem stron, które to właśnie wersje musi znać pracownik, w przypadku gdy zamierza zrezygnować z pracy.

Tak jak wspomnieliśmy forma pisemna nie jest bezwzględnie wymagana, jednakże jest to bezapelacyjnie najlepsza opcja. Co więcej wypowiedzenie umowy o pracę wzór powinniśmy sporządzić w dwóch kopiach. Przede wszystkim w każdej chwili mamy wgląd do złożonego oświadczenia oraz poświadczenia o tym, kiedy i kto przyjął od nas wypowiedzenie. Po drugie w razie sporu z pracodawcą możemy udowodnić, że takie wypowiedzenie zostało przez nas złożone oraz wskazać dokładną datę tego zdarzenia.

Wzór wypowiedzenia umowy o prace przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinien zawierać:
– miejscowość i datę,
– dane pracownika i pracodawcy,
– tytuł pisma np. Wypowiedzenie lub Wypowiedzenie umowy o pracę,
– informację na temat umowy, która jest przedmiotem wypowiedzenia,
– okres wypowiedzenia,
– zwrot grzecznościowy oraz podpis.

Dobrze jest mieć na drugiej kopii potwierdzenie odbioru wypowiedzenia przez upoważnioną do tego osobę, warto wskazać także miejsce dokonania tego potwierdzenia.

Wzór wypowiedzenia umowy o prace przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia
Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia powinien zawierać standardowe informacje podane powyżej oraz dodatkowo przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę w tym szczególnym trybie.

Wzory wypowiedzeń do pobrania w .pdf .doc:
Wzór wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wzór pdf
Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wzór doc

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia wzór pdf
Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia wzór doc

Wzór wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron
Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór pdf
Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór doc

To najważniejsze informacje, które potrzebne będą Ci jeśli planujesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Warto na koniec wspomnieć, że rozwiązanie umowy zlecenie, mimo że rządzi się swoimi prawami, to wypowiedzenie umowy zlecenia wzór wygląda bardzo podobnie.

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia
Wypowiedzenie umowy zlecenie wzór pdf
Wypowiedzenie umowy zlecenie wzór doc