Co to jest ETF na giełdzie?

Co to jest ETF na giełdzie?

27 sierpnia 2023 0 przez Redakcja

ETF to skrót od Exchange Traded Fund, czyli „fundusz giełdowy”. ETF to fundusz inwestycyjny będący w publicznym obrocie, który oferuje do sprzedaży na giełdzie uniwersalne akcje składające się z udziałów w różnych spółkach. Może być zarządzany w taki sam sposób jak standardowy publiczny papier wartościowy i jest wyceniany zgodnie z rynkową równowagą podaży i popytu w danym momencie.

Fundusze ETF — czym są?

Każdy inwestor, który chce mieć pasywny dochód z inwestycji, z pewnością powinien rozumieć, czym jest ETF.

Publiczny fundusz ETF zarządza wieloma aktywami giełdowymi i jednocześnie pełni rolę emitenta własnych akcji. Pojedynczy fundusz giełdowy obejmuje cały portfel aktywów zarządzany przez fundusz emisyjny. Zasadniczo taki udział to rodzaj giełdowej puli, której cena zależy od średniej wartości wszystkich aktywów zarządzanych przez fundusz.

W większości przypadków do takich aktywów należą akcje i obligacje innych spółek. Jednak są też fundusze obejmujące surowce, metale szlachetne i energię.

Inwestorzy, którzy kupują jednostki uczestnictwa w funduszu giełdowym, stają się współwłaścicielami części całego portfela. Czyli najprościej mówiąc ETF to certyfikat, który potwierdza posiadanie całego koszyka instrumentów giełdowych. Jednak posiadacze tego certyfikatu nie otrzymują praw do poszczególnych aktywów kupowanych przez fundusz.

Odmiany Exchange Traded Funds

Fundusze Exchange Traded stały się dość popularnymi instrumentami, które można znaleźć w portfelach zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. W związku z tym powstaje wiele ETF-ów — ich ilość na rynku światowym liczy się w tysiącach.

Fundusze giełdowe można podzielić nie tylko ze względu na klasę aktywów, które zawierają, ale także ze względu na sektory gospodarki oraz linie biznesowe i inne cechy.

Na przykład:

  • Fundusze ETF na akcje i obligacje (w tym obligacje rządowe);
  • Na nieruchomości;
  • Na produkty bankowe i finansowe;
  • Na firmy z branży medycznej i ochrony zdrowia;
  • Na energię odnawialną.

Istnieją również ETF-y, które obejmują aktywa z określonego regionu i branży. Na przykład:

  • Sektor IT w USA;
  • Chińskie firmy technologiczne;
  • Firmy z krajów rozwijających się.

Kolejnym ważnym kryterium wyboru funduszu giełdowego jest sposób zarządzania. Według tej cechy można je podzielić na zaledwie dwie kategorie:

  • Fundusze ETF z pasywnym zarządzaniem. Takie fundusze akcji nazywane są również funduszami indeksowymi, ponieważ ich wartość zależy od średniej ceny wszystkich aktywów w portfelu. Jeśli średnia cena wszystkich akcji wzrośnie o 1%, to sam fundusz rośnie o 1%.
  • Fundusze ETF z aktywnym zarządzaniem. W takich funduszach profesjonalni traderzy aktywnie handlują na giełdzie w celu uzyskania dochodów przekraczających naturalny wzrost rynku. Takie ETF-y stanowią jedynie ok. 2% wszystkich Exchange Traded Funds.

Istnieją również fundusze rynku pieniężnego, które różnią się tym, że inwestują w krótkoterminowe instrumenty o wysokiej płynności. Obejmują one bony skarbowe, papiery komercyjne, akcepty bankowe i swobodnie zbywalne certyfikaty depozytowe.

Dzięki tak dużej różnorodności Exchange Traded Funds można zgromadzić w swoim portfelu ogromną liczbę aktywów z różnych branż i regionów, nawet przy niewielkiej ilości pieniędzy.

Podsumowanie

Fundusze giełdowe są przydatnym narzędziem dla inwestorów, którzy chcą dokonywać zyskownych inwestycji, ale nie mają doświadczenia lub czasu, aby samodzielnie stworzyć zyskowny portfel. Początkujący inwestorzy mogą wykorzystać fundusze do postawienia pierwszych kroków inwestycyjnych i wejścia na rynek z minimalnym ryzykiem. Doświadczeni inwestorzy wykorzystują ETF-y do rozłożenia swoich finansów na dużą liczbę aktywów, bez konieczności analizowania każdego z nich z osobna.