Czy warto zatrudniać pracowników ze Wschodu?

Czy warto zatrudniać pracowników ze Wschodu?

18 lipca 2022 0 przez Redakcja

Na poziomie mikro, jedną z dziedzin, na którą w ostatnich dziesięcioleciach zwraca się coraz większą uwagę, jest analiza wewnętrznych rynków pracy, czyli w firmach (lub innych organizacjach), studiowanie ekonomiki kadr z perspektywy zarządzania personelem. Natomiast zewnętrzne rynki pracy „oznaczają, że pracownicy przemieszczają się nieco płynnie między przedsiębiorstwami, a płace są określane w pewnym zagregowanym procesie, w którym przedsiębiorstwa nie mają znacznej swobody decydowania o ustalaniu wynagrodzeń.

Nacisk kładzie się na „sposób nawiązywania, utrzymywania i kończenia stosunków pracy przez przedsiębiorstwa oraz sposób, w jaki firmy zapewniają zachęty dla pracowników”, w tym modele i prace empiryczne nad systemami zachęt oraz ograniczone efektywnością ekonomiczną i ryzykiem/zachęcającymi kompromisami w zakresie wynagrodzeń dla pracowników.

Zatrudnianie pracowników ze wschodu Krytycyzm

Wielu socjologów, ekonomistów politycznych i ekonomistów heterodoksów twierdzi, że ekonomika pracy na ogół traci z oczu złożoność indywidualnych decyzji o zatrudnieniu pracowników ze wschodu.

Te decyzje, zwłaszcza po stronie podaży, są często obciążone dużym bagażem emocjonalnym, a analiza czysto liczbowa może pominąć istotne wymiary procesu, takie jak korzyści społeczne związane z wysokimi dochodami lub stawkami wynagrodzenia, niezależnie od marginalnej użyteczności spowodowanej zwiększoną konsumpcją lub konkretnymi celami gospodarczymi. Zobacz na: brascorecruitment.pl

Z perspektywy ekonomii głównego nurtu, modele neoklasycystyczne nie mają służyć jako pełny opis czynników psychologicznych i subiektywnych, które wpływają na relacje pracownicze danej osoby, lecz jako użyteczne przybliżenie zachowań człowieka w ujęciu zbiorczym, które mogą być dopracowane poprzez zastosowanie takich pojęć jak asymetria informacji, koszty transakcji, teoria kontraktów, zatrudniania pracowników ze Wschodu itp.

W większości analiz rynku pracy brakuje również informacji na temat roli nieodpłatnej siły roboczej, takiej jak bezpłatne staże, podczas których pracownicy z niewielkim doświadczeniem lub bez doświadczenia mogą pracować na stanowisku bez wynagrodzenia, tak aby mogli zdobyć doświadczenie w danym zawodzie. Mimo że ten rodzaj pracy nie jest wynagradzany, może on jednak odgrywać ważną rolę w społeczeństwie, jeśli nie jest on nadużywany przez pracodawców.

Najbardziej dramatycznym przykładem jest wychowywanie dzieci. Jednakże w ciągu ostatnich 25 lat coraz więcej literatury, określanej zwykle jako ekonomika rodziny, starało się studiować w ramach procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym, w tym w zakresie wspólnej podaży pracy, płodności, wychowywania dzieci, a także w innych dziedzinach, które są powszechnie określane jako produkcja domowa.

Zatrudnianie pracowników ze wschodu Służba płacy!

Rynek pracy, jako zinstytucjonalizowany w dzisiejszych systemach gospodarki rynkowej, był krytykowany szczególnie przez głównych socjalistów i anarchosyndykalistów, stosujących termin niewolnictwo płacowe jako pejoratywne dla pracy zarobkowej.
Wiadomo również, że Cyceroneusz zasugerował takie podobieństwa.