Deprecjacja waluty – czy należy się jej obawiać?

Deprecjacja waluty – czy należy się jej obawiać?

7 lipca 2023 0 przez Redakcja

Dewaluacja odnosi się do zmiany wartości waluty. Jednak często jest mylony z innymi pojęciami, takimi jak nominał lub deprecjacja. Czym jest amortyzacja i czym jest zmiana nazwy? Czy amortyzacja jest związana z inflacją?

Dewaluacja – co to takiego?

Zgodnie z polską definicją PWN dewaluacja to „spadek wartości określonej waluty narodowej w stosunku do złota lub walut obcych”. Innymi słowy, cena zdewaluowanej waluty spada w stosunku do innych walut lub złota. Na przykład jednostka tej waluty jest warta nie jednego dolara, ale pół dolara. Ta dewaluacja waluty krajowej jest przeprowadzana z inicjatywy władz krajowych za pomocą środków prawnych lub administracyjnych (tj. rządu lub banku centralnego). Przeciwieństwem dewaluacji jest rewaluacja, czyli inicjowany przez władze wzrost kursu waluty narodowej.

Deprecjacja waluty krajowej – skutki

Wzrost relatywnej ceny towarów zagranicznych prowadzi do zmniejszenia krajowego popytu na towary zagraniczne, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie importu. Towary krajowe w cenach zagranicznych stają się tańsze, co zwiększa popyt na towary krajowe za granicą. Deprecjacja waluty lokalnej prowadzi do spadku jednostkowych przychodów z eksportu wyrażonych w walucie lokalnej, co z kolei prowadzi do wzrostu wolumenu eksportu.

Deprecjacja i bilans handlowy

Równowaga jest automatycznie przywracana, gdy spada elastyczność cenowa popytu eksportowego i importowego w danym kraju. Warunkiem jest istnienie deficytu bilansu płatniczego w punkcie startowym. Doprowadziło to do gwałtownej dewaluacji waluty.

Deprecjacja waluty – co ją powoduje?

Deprecjacja waluty jest wynikiem kombinacji czynników. Na pierwszy wpływ ma obecna sytuacja gospodarcza. Występuje najczęściej, gdy na rynku walutowym zwiększa się podaż waluty krajowej, ale wzrost ten nie jest współmierny do wzrostu PKB (produktu krajowego brutto). Deprecjacja waluty jest również związana z inflacją. Jeżeli ceny towarów w krajach nieobjętych cenami zagranicznymi gwałtownie rosną, handel krajowy staje się mniej atrakcyjny, co zwiększa popularność towarów importowanych kupowanych w walutach obcych. Co ważne, na wzrost wartości waluty wpływa również stopa bezrobocia. Gdy stopa bezrobocia spada, deprecjacja waluty krajowej może wzrosnąć (wraz ze wzrostem popytu na dobra krajowe). Warto zauważyć, że ratingi wydawane przez niezależne agencje ratingowe mają większy wpływ na wartości walut.

Dewaluacja waluty – plusy i minusy

Krótkoterminowa deprecjacja może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę. Jest to szczególnie korzystne dla tych, którzy eksportują swoje produkty za granicę. Inwestorzy z innych krajów widzą, że towary są tańsze we własnej walucie i chętniej je kupują. Dzięki temu producenci mogą cieszyć się większą ilością zakupionego produktu. Jednocześnie deprecjacja prowadzi do wzrostu cen towarów importowanych. Z tego powodu konsumenci są bardziej narażeni na produkty lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście dla odbiorcy oznacza to mniej towarów zagranicznych w przystępnych cenach. Negatywny wpływ na budżet państwa może mieć również deprecjacja waluty. Zwiększa to koszt obsługi długu zagranicznego denominowanego w walutach obcych.

Aprecjacja – przeciwieństwo deprecjacji

Przeciwieństwem deprecjacji jest aprecjacja, która odnosi się do wzrostu wartości towaru lub towaru. Termin ten jest używany w odniesieniu do wzrostu wartości waluty krajowej w stosunku do walut obcych w systemie płynnego kursu walutowego. Oznacza to, że w rozliczeniach międzynarodowych rośnie siła nabywcza danej waluty. Aprecjacja waluty jest zwykle wynikiem deflacji. W systemie stałego kursu walutowego aprecjacja waluty krajowej nazywana jest rewaluacją. Z ekonomicznego punktu widzenia aprecjacja ma pozytywne skutki, takie jak zwiększenie siły nabywczej waluty krajowej i obniżenie kosztów obsługi długu zagranicznego. Z drugiej strony negatywny wpływ aprecjacji przejawia się w osłabieniu konkurencyjności cenowej produktów eksportowych oraz wzroście kosztów pracy w stosunku do kosztów pracy zagranicznej.